Wnioski

Do rozpoczęcia postępowania egzekucyjnego niezbędne jest złożenie przez wierzyciela wniosku o jego wszczęcie. Znajdziesz na naszej stronie wszelkie wnioski konieczne do sprawnego wykonania egzekucji.

Świadczenia pieniężne

 • Wniosek należy wypełnić czytelnie drukowanymi literami;
 • W rubryce “wierzyciel” należy wpisać dane osoby bądź firmy wypełniającej wniosek;
 • W miejscu “dłużnik” należy wpisać osobę/firmę, od której wierzyciel chce wyegzekwować należność; należy podać dokładne dane identyfikacyjne, w szczególności imię i nazwisko/nazwę firmy, adres, pozostałe dane nie są wymagane, ale znacząco ułatwiają wyegzekwowanie wnioskowanej kwoty;
 • Przedkładając tytuł wykonawczy, który stanowi…” – należy wpisać nazwę tytułu wykonawczego wydanego przez sąd np. nakaz zapłaty, wyrok sądowy, akt notarialny, ugoda sądowa, z podaniem dokładnej daty wydania tego tytułu oraz sygnatury akt sądowych;
 • Wnoszę o wszczęcie egzekucji przeciwko dłużnikowi i wyegzekwowanie…” – należy dokładnie określić roszczenie, którego wyegzekwowania domaga się wierzyciel, wskazując kwotę należności głównej oraz datę, od której należy naliczyć odsetki, jeżeli takie zostały zasądzone przez sąd;UWAGA: wskazane roszczenie nie może być wyższe niż to wynikające z tytułu wykonawczego, ponadto nie można wnosić o wyegzekwowanie kwot, co do których sąd nie nadał klauzuli wykonalności;
 • Wierzyciel może również zlecić komornikowi poszukiwanie majątku dłużnika na wypadek, gdy dłużnik sam go nie wskaże.
 • Pod wnioskiem należy się podpisać czytelnie imieniem i nazwiskiem;Wierzyciel będący osobą prawną, dodatkowo musi złożyć odpis KRS.
Pobierz pdf Pobierz doc

Wykonanie zabezpieczenia roszczenia

 • Wniosek należy wypełnić czytelnie drukowanymi literami;
 • W rubryce uprawniony należy wpisać dane osoby/firmy wypełniającej wniosek;
 • W miejscu obowiązany należy wpisać osobę/firmę, której majątek ma zabezpieczyć komornik, obowiązkowo należy wpisać imię i nazwisko/nazwę firmy oraz adres; pozostałe dane nie są wymagane, ale znacząco ułatwiają zabezpieczenie roszczenia;
 • Przedkładając tytuł wykonawczy, który stanowi…” – należy wpisać nazwę tytułu egzekucyjnego wydanego przez sąd z podaniem dokładnej daty wydania tego tytułu oraz z sygnaturą akt sądowych;
 • Proszę o wszczęcie postępowania zabezpieczającego i zabezpieczenie roszczenia…” – należy dokładnie określić roszczenie, którego zabezpieczenia domaga się uprawniony, wskazując kwotę należności głównej oraz datę, od której należy liczyć odsetki, jeżeli takie zostały zasądzone przez sąd;UWAGA: wskazane roszczenie nie może być większe niż to wynikające z tytułu egzekucyjnego.
 • Pod wnioskiem należy podpisać się czytelnie imieniem i nazwiskiem;Uprawniony będący osobą prawną, dodatkowo musi złożyć odpis KRS.
Pobierz pdf Pobierz doc

Eksmisja

 • Wniosek należy wypełnić czytelnie drukowanymi literami;
 • W rubryce wierzyciel należy wpisać dane osoby bądź firmy wypełniającej wniosek;
 • W miejscu dłużnik należy wpisać osobę/firmę, która ma być eksmitowana, obowiązkowo należy wpisać imię i nazwisko/nazwę firmy oraz adres; pozostałe dane nie są wymagane, ale znacząco ułatwiają przeprowadzenie postępowania egzekucyjnego;
 • Przedkładając tytuł wykonawczy, który stanowi…” – należy wpisać nazwę tytułu wykonawczego wydanego przez sąd z podaniem dokładnej daty wydania tego tytułu oraz z sygnaturą akt sądowych, należy również wskazać dokładny adres lokalu, z którego ma być eksmitowany dłużnik oraz liczbę izb z jakich składa się lokal, izbą jest każde pomieszczenie za wyjątkiem: przedpokoju alkowy, korytarza, werandy, łazienki, spiżarni, loggii, w przypadku pomieszczeń i lokali niemieszkalnych izbą jest każde pomieszczenie, ponadto należy wskazać adres lokalu socjalnego/pomieszczenia tymczasowego przyznanego dłużnikowi;
 • Jeżeli wierzyciel chce wyegzekwować poniesione koszty eksmisji oraz zaległą należność należy dokładnie określić roszczenie, którego wyegzekwowania domaga się wierzyciel, wskazując kwotę należności głównej oraz datę, od której należy naliczyć odsetki, jeżeli takie zostały zasądzone przez sąd;UWAGA: wskazane roszczenie nie może być większe niż to wynikające z tytułu wykonawczego, ponadto nie można wnosić o wyegzekwowanie kwot, co do których sąd nie nadał klauzuli wykonalności;
 • Wierzyciel może również zlecić komornikowi poszukiwanie majątku dłużnika na wypadek, gdy dłużnik sam go nie wskaże.
 • Pod wnioskiem należy podpisać się czytelnie imieniem i nazwiskiem;Wierzyciel będący osobą prawną, dodatkowo musi złożyć odpis KRS.
Pobierz pdf Pobierz doc

Sporządzenie protokołu stanu faktycznego

 • Wniosek należy wypełnić czytelnie drukowanymi literami;
 • W rubryce wnioskodawca należy wpisać dane osoby wypełniającej wniosek;
 • Wnoszę o sporządzenie protokołu stanu faktycznego polegającego na…” – należy opisać wnioskowaną czynność, która ma być stwierdzona w protokole;
 • Pod wnioskiem należy podpisać się czytelnie imieniem i nazwiskiem;
Pobierz pdf Pobierz doc

Spis inwentarza

 • Wniosek należy wypełnić czytelnie drukowanymi literami;
 • W rubryce wnioskodawca/spadkobierca należy wpisać dane osoby wypełniającej wniosek;
 • W miejscu uczestnicy/pozostali spadkobiercy należy wpisać imię i nazwisko ze wskazaniem dokładnego adresu pozostałych uczestników;
 • Przedkładając…” – należy wskazać nazwę dokumentu będącego podstawą przeprowadzenia spisu inwentarza po zmarłym z podaniem dokładnej daty oraz sygnatury akt, czyli postanowienia sądu lub akt poświadczenia dziedziczenia;
 • Wnoszę o sporządzenie spisu inwentarza po zmarłym…” – należy wskazać imię i nazwisko oraz adres ostatniego miejsca zamieszkania zmarłego;
 • Pod wnioskiem należy podpisać się czytelnie imieniem i nazwiskiem;
Pobierz pdf Pobierz doc

Świadczenia alimentacyjne

 • Wniosek należy wypełnić czytelnie drukowanymi literami;
 • W rubryce wierzyciel/przedstawiciel ustawowy należy wpisać dane osoby wypełniającej wniosek oraz w rubryce poniżej imię i nazwisko, datę urodzenia alimentowanego tj. dziecka;
 • W miejscu dłużnik należy wpisać osobę, od której wierzyciel chce wyegzekwować należność; należy podać dokładne dane identyfikacyjne, w szczególności imię i nazwisko, adres, pozostałe dane nie są wymagane, ale znacząco ułatwiają wyegzekwowanie wnioskowanej kwoty;
 • Przedkładając tytuł wykonawczy, który stanowi…” – należy wpisać nazwę tytułu wykonawczego wydanego przez sąd np. nakaz zapłaty, wyrok sądowy, akt notarialny, ugoda sądowa z podaniem dokładnej daty wydania tego tytułu oraz sygnatury akt sądowych;
 • Wnoszę o wszczęcie egzekucji przeciwko dłużnikowi i wyegzekwowanie…” – należy dokładnie określić roszczenie, którego wyegzekwowania domaga się wierzyciel; wierzyciel/przedstawiciel ustawowy dokonuje wyliczenia wysokości zaległych alimentów na dzień wypełnienia wniosku; w punkcie 2 należy określić czy ma być egzekwowana bieżąca kwota alimentów, ze wskazaniem, od którego miesiąca oraz w jakiej wysokości; dodatkowe należności wymienione w tytule wykonawczym, należy wpisać w punkcie 3 i 4, jednak musi być nadana na nie klauzula wykonalności;
 • Pod wnioskiem należy podpisać się czytelnie imieniem i nazwiskiem;
Pobierz pdf Pobierz doc

Sprzedaż przedmiotu zastawu

 • Wniosek należy wypełnić czytelnie drukowanymi literami;
 • W rubryce “Wnioskodawca (Zastawnik)” należy wpisać dane osoby bądź firmy wypełniającej wniosek;
 • W miejscu “Uczestnik (Zastawca)” należy wpisać osobę/firmę, do której należy przedmiot zastawu, który ma zostać sprzedany; należy podać dokładne dane identyfikacyjne, w szczególności imię i nazwisko/nazwę firmy, adres, pozostałe dane nie są wymagane, ale znacząco ułatwiają pracę komornikowi;
 • Przedkładając umowę…” – należy wpisać dokładną nazwę umowy z podaniem dokładnej daty tej umowy oraz strony umowy;
 • Wnoszę o dokonanie sprzedaży w drodze przetargu publicznego….” – należy dokładnie określić przedmiot zastawu, którego sprzedaży domaga się wnioskodawca;
 • wpisanego do rejestru zastawów pod numerem” – należy dokładnie podać numer pod jakim zastaw jest wpisany w rejestrze zastawów;
 • Jednocześnie, wskazuję, iż wartość przedmiotu zastawu rejestrowego została określona…” – należy podać dokładną kwotę o ile została ustalona, na jaką został określony przedmiot zastawu;
 • Wskazuję, że przedmiot zastawu znajduje się w:” – należy wskazać dokładne miejsce i adres, w którym znajduje się przedmiot zastawu;
 • i jest w posiadaniu:” – należy wskazać dokładne dane osoby lub firmy, w której posiadaniu znajduje się przedmiot zastawu;
 • Ponadto wskazuję, iż rzecz będącą przedmiotem zastawu można oglądać w następujących terminach: ” – należy wypełnić wyłącznie w przypadku, kiedy przedmiotem zastawu jest rzecz i wskazać dokładne terminy, w których można oglądać przedmiot zastawu;
 • Pod wnioskiem należy się podpisać czytelnie imieniem i nazwiskiem;
Pobierz pdf Pobierz doc
2022 Kancelaria Komornika Sądowego Krzysztofa Łuczyszyna. Copyright Currenda. Niniejsza strona ma charakter informacyjny i nie stanowi reklamy działalności prowadzonej przez kancelarię komorniczą.
Kancelaria Komornika Sądowego Krzysztofa Łuczyszyna

Kancelaria Komornika Sądowego Krzysztofa Łuczyszyna