Skip to content

Zabezpieczenie roszczeń

Postanowienie o udzieleniu zabezpieczenia, które podlega wykonaniu w drodze egzekucji powinno być zaopatrzone w klauzulę wykonalności.

Wyrok sądu (w sprawach gospodarczych) pierwszej instancji zasądzający świadczenie w pieniądzu lub rzeczach zamiennych stanowi tytuł zabezpieczenia, wykonalny bez nadawania mu klauzuli wykonalności (art. 4585  w zw. z 492 kpc).

Nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym stanowi tytuł zabezpieczenia, wykonalny bez nadawania mu klauzuli wykonalności (art. 492 kpc).

Jeżeli postanowienie o udzieleniu zabezpieczenia podlega wykonaniu w drodze egzekucji do wykonania tego postanowienia stosuje się odpowiednio przepisy o postępowaniu egzekucyjnym.

Zgromadzone w trakcie postępowania zabezpieczającego środki komornik przechowuje na rachunku depozytowym Ministra Finansów.