Skip to content

Protokół stanu faktycznego

Protokół stanu faktycznego jest zapisem naocznych spostrzeżeń komornika poczynionych w toku osobistych oględzin. W toku osobistych oględzin komornikowi nie wolno stosować środków przymusu bezpośredniego ani przełamywać oporu osób uczestniczących w czynnościach.

Protokół taki ma moc dokumentu urzędowego, może zostać wykorzystany jako dowód w sądzie, np. na okoliczność zaistnienia pewnych faktów.

Za sporządzenie protokołu stanu faktycznego naliczana jest opłata stała.

 

Mamy doświadczenie w sporządzeniu protokołów stanu faktycznego:

opis stanu budowy nieruchomości developerskiej  w przypadku nagłego zejścia wykonawcy z budowy
opis stanu budowy drogi ekspresowej w przypadku zajęcia wykonawcy z budowy
opis nieruchomości przemysłowych i poprzemysłowych dokumentujący stan nieruchomości    w chwili przejęcia
opis działek gruntu z wyszczególnieniem znajdujących się na niej naniesień, stwierdzeniem naruszenia granic działki przez sąsiadów, wykonaniem zdjęć z drona z  naniesieniem granic działki na mapę i wymiarowaniem.
Protokół stanu faktycznego