Wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego

Postępowanie egzekucyjne może zostać wszczęte na wniosek, z urzędu lub na żądanie uprawnionego organu ( art. 796 k.p.c.). W tej publikacji przybliżę wszczęcie postępowania egzekucyjnego na wniosek.

Wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego składa się albo w formie pisemnej, albo ustnie do protokołu ( art. 760 § 1 k.p.c.), do tego organu egzekucyjnego, który jest właściwy do przeprowadzenia w tym przypadku czynności egzekucyjnych ( art. 758, 759 , 759¹ k.p.c.). Jeżeli przepis szczególny tak stanowi wnioski można składać za pośrednictwem systemu teleinformatycznego (np. gdy tytuł został wydany w EPU). Wniosek składany komornikowi może być również złożony na urzędowym formularzu. W praktyce wzór wniosku można pobrać ze strony internetowej komornika. Aktualnie przepisy nie przewidują możliwości składania wniosków egzekucyjnych e-mailem.

Wniosek składany w formie pisemnej powinien spełniać wymogi formalne pisma procesowego, a ponadto wskazywać świadczenie, które ma być spełnione (np. zapłata należności, opróżnienie i wydanie nieruchomości). Do wniosku należy dołączyć tytuł wykonawczy. Jeżeli podstawą egzekucji jest tytuł wykonawczy wydany w postaci elektronicznej, do wniosku o wszczęcie egzekucji należy dołączyć dokument uzyskany z systemu teleinformatycznego, umożliwiający organowi egzekucyjnemu weryfikację istnienia i treści tytułu, a w przypadku złożenia wniosku o wszczęcie egzekucji za pośrednictwem systemu teleinformatycznego wskazuje się na tytuł wykonawczy.

Osoby uprawnione do złożenia wniosku o wszczęcie egzekucji

Wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego może złożyć wierzyciel lub jego pełnomocnik.

W przypadku osób prawnych (spółki, fundacje) wniosek powinien być podpisany przez osoby ujawnione w Krajowym Rejestrze Sądowym jako osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu lub przez pełnomocnika. Podpisy powinny być czytelne.

Pełnomocnikami w postępowaniu egzekucyjnym mogą być osoby wymienione w art. 87, 465 i art. 691⁵ k.p.c. w zw. z art. 13 § 2 k.p.c. W związku z tym możemy wyodrębnić dwie zasadnicze grupy pełnomocników:
– pełnomocnicy procesowi – adwokaci i radcowie prawni ( w tym zagraniczni) a także współuczestnik sporu, małżonek, rodzeństwo, zstępni i wstępni oraz osoby pozostające ze stroną w stosunku przysposobienia a także inne osoby wymienione w art. 87 § 1 k.p.c.
– osoby sprawujące zarząd majątkiem lub interesami strony oraz pozostające ze stroną w stałym stosunku zlecenia, jeżeli przedmiot sprawy wchodzi w zakres tego zlecenia oraz inne osoby wymienione w art. 87 § 2 – 5 k.p.c. oraz art. 465 k.p.c.
Jeżeli wniosek egzekucyjny składa pełnomocnik wierzyciela, do wniosku oprócz tytułu wykonawczego należy dołączyć pełnomocnictwo, a w sytuacji gdy wierzycielem jest osoba prawna także odpis KRS ( w celu ułatwienia komornikowi weryfikacji czy pełnomocnictwa udzieliły osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu).

Wybór komornika

Komornik działa na obszarze swojego rewiru. Rewirem jest obszar właściwości sądu rejonowego, przy którym działa komornik (art. 8 ustawy o komornikach sądowych). Od tej zasady występuje wyjątek określony w art. 10 ustawy. Wierzyciel, w określonych sprawach, ma prawo wyboru komornika na obszarze właściwości sądu apelacyjnego, w którym mieści się siedziba kancelarii komornika.
Prawo wyboru komornika dotyczy:
1. Wykonywania orzeczeń sądowych w sprawach o roszczenia pieniężne i niepieniężne oraz zabezpieczenie roszczeń, w tym europejskich nakazów zabezpieczenia na rachunku bankowym, z uwzględnieniem wyjątków przewidzianych w k.p.c..
2. Wykonywania innych tytułów wykonawczych oraz tytułów egzekucyjnych , które podlegają wykonaniu w drodze egzekucji sądowej bez zaopatrywania ich w klauzulę wykonalności.
Wybór komornika nie dotyczy spraw:
– o egzekucję z nieruchomości
– o wydanie nieruchomości
– o wprowadzenie w posiadanie
– o opróżnienie pomieszczeń, w tym lokalu mieszkalnych , z osób lub rzeczy
– w których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio.
Komornik wybrany odmawia wszczęcia egzekucji, jeżeli spełniony został przynajmniej jeden z poniższych warunków:
– w zakresie prowadzonych przez niego egzekucji zaległość przekracza 6 miesięcy, chyb że łączna liczba wszystkich spraw , jakie wpłynęły do kancelarii w roku poprzednim nie przekroczyła 1000;
– wpływ wszystkich spraw w danym roku przekroczył 2500, a skuteczność w zakresie prowadzonych przez niego egzekucji w roku poprzednim nie przekroczyła 35 %
– wpływ wszystkich spraw w danym roku przekroczył 5000.