Zagraniczne tytuły egzekucyjne

Ogólnoświatowy biznes jest już na takim etapie rozwoju, że nikogo nie dziwi współpraca z zagranicznymi firmami. Możliwość sięgnięcia po zasoby dostępne w innym kraju lub skorzystania z doświadczenia osób z tej samej branży, które znajdują się nawet tysiące kilometrów od nas są w zasięgu ręki. Jednakże, jak to czasami bywa w biznesie, nasz partner lub kontrahent może zalegać z zapłatą należności. Co zrobić w takiej sytuacji? Czy bariera językowa lub nieznajomość prawa innego kraju muszą stanowić przeszkodę w odzyskaniu pieniędzy? Odpowiedź brzmi: oczywiście, że nie – wystarczy być świadomym swoich możliwości i tego, że istnieją zagraniczne tytuły wykonawcze. Istotne jest również szybkie działanie; nie należy zwlekać z dochodzeniem należności, bo im więcej czasu mija, tym może być trudniej.

Europejski tytuł egzekucyjny – ETE

Dzięki niemu wierzyciel zyskuje możliwość dochodzenia spłaty należności bez konieczności udania się do państwa Unii Europejskiej, w którym mieszka dłużnik lub znajduje się siedziba jego działalności. Co więcej, nie ma również potrzeby uczestniczenia w postępowaniu za granicą ani też uzyskiwania stwierdzenia wykonalności orzeczenia w innym kraju. Wierzyciel musi jedynie wnioskować o wykonanie orzeczenia w państwie dłużnika. W Polsce podstawą do uzyskania europejskiego tytułu egzekucyjnego jest art. 795 Kodeksu postępowania cywilnego [Dz.U.1964 Nr 43 poz. 296]. Aby uzyskać ETE, wystarczy złożyć wniosek o wydanie zaświadczenia do organu lub sądu (koszt wniosku z Polsce to 50zł). Zaświadczenie ma odpowiadać wydanemu orzeczeniu (takiemu jak wyrok lub ugoda). Należy tutaj pamiętać, że wierzyciel będzie obciążony kosztami postępowania egzekucyjnego, które obowiązują w państwie dłużnika.

Europejski Nakaz Zapłaty – ENZ

Zagranicznym tytułem wykonawczym, który pozwoli nie tylko na bezsporne odzyskanie pieniędzy, ale i uniknięcie postępowania sądowego jest Europejski Nakaz Zapłaty. Procedura regulowana jest Rozporządzeniem (WE) nr 1896/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 grudnia 2006r. Aby otrzymać ENZ należy złożyć pozew do sądu w państwie dłużnika – w każdym kraju Unii Europejskiej z wyjątkiem Danii – korzystając z odpowiedniego formularza.

Kraj spoza Unii Europejskiej

W tym przypadku nie ma uniwersalnego rozwiązania, aby uzyskać zagraniczny tytuł wykonawczy. Warto opierać się tutaj na Konwencji z Lugano (z której wyłączone jest np. USA) lub też należy stoso wać prawo państwa, na terenie którego została zawarta umowa. Tak mówi ustawa Prawo Prywatne Międzynarodowe. Dobra znajomość przepisów i różnych procedur będzie tutaj niezbędna, dlatego możesz pomyśleć o uzyskaniu profesjonalnej pomocy prawnej.