Wierzyciel hipoteczny – kim jest i jakie są jego obowiązki?

Skorzystanie z możliwości pozyskania wsparcia finansowego zarówno przez prywatną osobę, jak i przedsiębiorstwo automatycznie powoduje powstanie zadłużenia. Mianem dłużnika określa się podmiot, który zaciąga kredyt lub pożyczkę, wierzyciel to z kolei instytucja lub osoba udzielająca wsparcia. Jeśli wnioskowaliśmy o kredyt na zakup nieruchomości lub budowę domu, wówczas bank staje się wierzycielem hipotecznym. Jakie są obowiązki oraz prawa takiego podmiotu?

Wierzyciel hipoteczny – czyli?

Wierzyciel hipoteczny to zazwyczaj bank, który udzielił kredytu dłużnikowi hipotecznemu i zabezpieczył swoje wierzytelności prawem zwanym hipoteką. Hipoteka jest wpisywana w dziale IV księgi wieczystej obciążanej nieruchomości.

Prawa i obowiązki przysługujące stronie

Na mocy tego prawa wierzyciel hipoteczny może dochodzić zaspokojenia z nieruchomości bez względu na to, czyją stała się własnością i z pierwszeństwem przed wierzycielami osobistymi właściciela nieruchomości (Art. 65 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece, dalej u.o.k.w.h).

Do egzekucji z nieruchomości jest uprawniony komornik właściwy według miejsca położenia nieruchomości.

Wierzyciel hipoteczny, który uzyskał tytuł wykonawczy może złożyć wniosek o wszczęcie egzekucji z nieruchomości lub przyłączyć się do toczącego się postępowania egzekucyjnego.

Kwotę uzyskaną ze sprzedaży nieruchomości komornik poddaje planowi podziału. W planie podziału wyszczególnia się kwoty przysługujące poszczególnym wierzycielom. Ewentualną nadwyżkę zwraca się dłużnikowi.