Obowiązki i prawa komornika

Zawód komornika sądowego jest szczegółowo regulowany zapisami Ustawy o komornikach sądowych.

Zgodnie z obowiązującymi od stycznia 2019 roku przepisami, to zadań komornika należy:

 • wykonywanie orzeczeń sądowych w sprawach dotyczących roszczeń pieniężnych oraz niepieniężnych, a także innych tytułów wykonawczych i egzekucyjnych,
 • weryfikacja autentyczności tytułów wykonawczych wydanych w postępowaniach elektronicznych,
 • sporządzanie protokołu stanu faktycznego przed wszczęciem postępowania,
 • doręczanie zawiadomień sądowych (za potwierdzeniem odbioru),
 • obwieszczanie protestów i zażaleń,
 • urzędowy nadzór nad licytacją publiczną (na wniosek jej organizatora),
 • wykonywanie postanowień o zabezpieczeniu spadku.

Prawa komornika

W ramach prowadzonych czynności komornikowi przysługuje prawo do legitymowania osób celem ustalenia ich tożsamości, przejęcia środków zgromadzonych na rachunku bankowym, zajęcia części wynagrodzenia, a także nieruchomości i ruchomości stanowiących własność dłużnika. Oczywiście, istnieją przedmioty nietykalne, których komornik nie może zająć na poczet spłaty wierzytelności (zapasy żywności, opał, przedmioty osobiste, itp.).

Komornik jest funkcjonariuszem publicznym, dlatego musi być osobą godną zaufania oraz o nieskazitelnej opinii. Zobowiązany jest on do bezwzględnego przestrzegania przepisów prawa oraz do postępowania zgodnego ze złożonym ślubowaniem i etyką zawodową. Obowiązuje go również tajemnica zawodowa – obowiązek ten trwa nawet w sytuacji odwołania funkcjonariusza ze sprawowanego urzędu. Z obowiązku zachowania tajemnicy może zwolnić go jedynie Minister Sprawiedliwości.

Wśród szczególnie ważnych obowiązków komornika należy wymienić również:

 • złożenie oświadczenia o stanie majątkowym,
 • podnoszenie kwalifikacji zawodowych,
 • konieczność okazania identyfikatora podczas wykonywania czynności poza kancelarią (identyfikator wydaje Krajowa Rada Komornicza),
 • podanie konkretnych dni i godzin przyjęć interesantów zatwierdzonych przez prezesa właściwego sądu rejonowego,
 • przekazanie wierzycielowi wyegzekwowanych należności w terminach określonych w ustawie.

Należy również pamiętać, że komornika obowiązuje ograniczenie działalności pozazawodowej. Kwestię tę dokładnie reguluje art. 33 oraz art. 34 wspomnia nej wcześniej ustawy.