Jak długo trwa egzekucja z nieruchomości i od czego to zależy?

W dzisiejszych czasach kupno domu lub mieszkania na kredyt jest popularnym zabiegiem. Kredyt hipoteczny jest jednak poważnym zobowiązaniem na wiele lat i zdarza się, że dłużnikom nie udaje się go spłacać w terminie. Jeśli dochodzi do rażącego naruszenia umowy z bankiem, to znaczy zaprzestania uiszczania rat, bank może jednostronnie wypowiedzieć umowę i zyskać prawo do przejęcia obiektu będącego przedmiotem hipoteki. Wówczas zostaje uruchomiona procedura egzekucji z nieruchomości. Stosuje się ją również w przypadku, gdy dłużnik odpowiada wierzycielowi (niekoniecznie bankowi) całym majątkiem za inne należności.

Jak długo trwa egzekucja z nieruchomości?

Łącznie może to być nawet kilka miesięcy, a zdarza się i kilkanaście. Wszystko zależy od tego, jak szybko uda się sprzedać budynek lub lokal na licytacji. Uprzednio jednak muszą zostać podjęte inne kroki związane z wszczęciem postępowania komorniczego.

Jak przebiega proces związany z egzekucją z nieruchomości?

Wierzyciel najpierw musi ubiegać się w sądzie o uzyskanie tytułu wykonawczego (z klauzulą wykonalności). Po jego otrzymaniu składa wniosek o wszczęcie postępowania. Organ musi zastosować sposób egzekucji, który jest najmniej uciążliwy dla dłużnika. Zatem zajęcie nieruchomości następuje, jeśli jest to jedyna skuteczna droga do spłaty długu. Wówczas wierzyciel składa odpowiedni wniosek podając numer z księgi wieczystej. Komornik wzywa wtedy dłużnika do spłaty długu w ciągu 14 dni pod rygorem przystąpienia do opisu i oszacowania wartości nieruchomości.

Jeśli nie dojdzie do uiszczenia długu w terminie, zostaje ona zajęta, a w księdze wieczystej umieszcza się zapis o rozpoczęciu egzekucji. Kiedy opis i oszacowanie stają się prawomocne, nie wcześniej niż po upływie kolejnych 14 dni wyznacza się cenę wywoławczą (¾ oszacowanej wartości) oraz ogłasza termin licytacji – odległy o 14 dni. Jeśli za pierwszym razem licytacja okaże się nieskuteczna, wyznacza się termin drugiej (z ceną wywoławczą wynoszącą 2/3 oszacowanej wartości). Po zamknięciu przetargu sąd udziela przybicia. Następnie po uprawomocnieniu się go oraz wykonaniu przez nabywcę warunków licytacyjnych sąd wydaje postanowienie o przysądzeniu własności.

Ostatnimi krokami są sporządzenie planu podziału środków ze sprzedaży nieruchomości poddanej egzekucji, a następnie eksmisja. Środki te przeznacza się nie tylko na spłatę długu, ale i wynagrodzenie komornika oraz pokrycie kosztów sądowych.

Co następuje, jeśli dłużnicy nie chcą opuścić sprzedanego lokalu?

Nabywca dołączając postanowienie o przysądzeniu własności może złożyć wniosek do komornika o wprowadzenie w posiadanie nieruchomości i opróżnienia pomieszczeń bez potrzeby nadania postanowieniu klauzuli wykonalności.

Podsumowując, proces egzekucji z nieruchomości nie bez powodu trwa od kilku do kilkunastu miesięcy. W jego skład wchodzi bowiem wiele kroków, które należy podjąć – od złożenia wniosku przez wierzyciela, po podział środków ze sprzedaży.