Informacje

Zapraszam do zapoznania się z informacjami na temat zakresu działań kancelarii

Egzekucja należności  pieniężnych

W celu wszczęcia egzekucji należy skierować do komornika wniosek wraz z dołączonym tytułem wykonawczym. We wniosku należy wskazać świadczenie, które ma być spełnione.

Wniosek o wszczęcie egzekucji umożliwia przeprowadzenie egzekucji według wszystkich dopuszczalnych sposobów, z wyjątkiem egzekucji z nieruchomości. Skierowanie egzekucji do nieruchomości dłużnika jest możliwe tylko na wniosek wierzyciela. Wierzyciel może wskazać wybrane przez siebie sposoby egzekucji.

Sposoby egzekucji:

  • egzekucję z ruchomości,
  • egzekucję z wynagrodzenia za pracę,
  • egzekucję z innych wierzytelności,
  • egzekucję z innych praw majątkowych,
  • egzekucję z rachunków bankowych,
  • egzekucję z nieruchomości,
  • uproszczoną egzekucję z nieruchomości.

Egzekucja z nieruchomości

Jestem komornikiem właściwym do przeprowadzenia egzekucji z nieruchomości na terenie dzielnic: Mokotów, Wilanów i Ursynów.  Mam bogate doświadczenie w tego rodzaju egzekucji.  Zatrudniam wykwalifikowany personel, dzięki któremu egzekucje z nieruchomości prowadzimy szybko, sprawnie i bezbłędnie. Dbam o dobry kontakt z wierzycielem a także z dłużnikiem. Często pozwala to uniknąć  nieporozumień prowadzących do przedłużenia postępowania.  Do szacowania  nieruchomości  powołuję rzeczoznawców majątkowych – biegłych sądowych, który wykonują swoje zadania profesjonalnie i szybko.

Egzekucja świadczeń niepieniężnych – eksmisja , odebranie rzeczy

W ramach egzekucji świadczeń niepieniężnych wyodrębnia się egzekucję mającą na celu:
– wydanie rzeczy ruchomej ( w tym dokumentu)
– wydanie nieruchomości, statku albo opróżnienia pomieszczenia
Wykonanie czynności, którą za dłużnika może wykonać także inna osoba ( tzw. czynności zastępowalne)
– zniesienie współwłasności nieruchomości w drodze sprzedaży publicznej

Zabezpieczenie roszczeń

Jeszcze przed rozstrzygnięciem w sprawie sądowej i uzyskaniem tytułu wykonawczego, możliwe jest zabezpieczenie przyszłych roszczeń z niego wynikających w toku postępowania zabezpieczającego. Polega ono na tym, że komornika dokonuje zajęcia majątku drugiej strony w celu zagwarantowania spłaty przyszłych roszczeń.
Podstawą do przeprowadzenia postępowania zabezpieczającego są:
– postanowienie sądu o udzieleniu zabezpieczenia
– nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym ( art. 492 kpc)
– europejski nakaz zabezpieczenia na rachunku bankowym

Protokół stanu faktycznego

Protokół stanu faktycznego jest zapisem naocznych spostrzeżeń komornika poczynionych w toku osobistych oględzin. W toku osobistych oględzin komornikowi nie wolno stosować środków przymusu bezpośredniego ani przełamywać oporu osób uczestniczących w czynnościach. Protokół stanu faktycznego ma moc dokumentu urzędowego, może zostać wykorzystany jako dowód w sądzie, np. na okoliczność zaistnienia pewnych faktów.
Za sporządzenie protokołu stanu faktycznego naliczana jest opłata stała.

Spis inwentarza

Spisu inwentarza dokonuje się na polecenie osoby będącej wnioskodawcą w postępowaniu sądowym lub na polecenie sądu. W spisie inwentarza uwzględnia się cały majątek spadkodawcy, w tym także długi spadkowe z oznaczeniem wartości każdego przedmiotu. Ponadto uwzględnia się wartość czystego spadku , z uwzględnieniem wartości praw i rzeczy spornych.
Wykorzystujemy dostępne systemy informatyczne w celu sprawnego ustalenia majątku wchodzącego w skład spadku oraz ewentualnych d ługów spadkowych.

2022 Kancelaria Komornika Sądowego Krzysztofa Łuczyszyna. Copyright Currenda. Niniejsza strona ma charakter informacyjny i nie stanowi reklamy działalności prowadzonej przez kancelarię komorniczą.
Kancelaria Komornika Sądowego Krzysztofa Łuczyszyna

Kancelaria Komornika Sądowego Krzysztofa Łuczyszyna