Eksmisja – omówienie okresu ochronnego oraz pomieszczeń tymczasowych i noclegowni

W wyniku niedotrzymania warunków umowy najmu, rozwiązania takiej umowy lub nieposiadania żadnego tytułu prawnego do władania nieruchomością (na przykład samowolnie zajmując lokal), według polskiego prawa może dojść do eksmisji. Oznacza to, że osoba zajmująca lokal zostanie z niego przymusowo usunięta przez komornika, wraz ze wszelkimi rzeczami, które znajdują się w jej posiadaniu. Decyzję o możliwości podjęcia takich działań wydaje sąd, na mocy wyroku lub postanowienia – z wyjątkiem sytuacji, w której lokal został zlicytowany w ramach egzekucji komorniczej.

Okres ochronny

W przypadku, gdy nie został wskazany lokal, do którego eksmitowany ma zostać przeniesiony wraz z jego rzeczami, obowiązuje okres ochronny od wykonania wyroku. Mieści się on w dniach od 1 listopada do 31 marca roku następnego. Istnieją jednak wyjątki od tej zasady, na przykład, jeśli powodem eksmisji jest:

  • – stosowanie przemocy w rodzinie,
  • – zachowanie, które uniemożliwiało innym lokatorom budynku korzystanie z niego,
  • – zajęcie lokalu bez tytułu prawnego.

Ponadto, zasada okresu ochronnego nie obowiązuje również w przypadku, gdy lokal jest zajmowany na podstawie umowy najmu okazjonalnego oraz umowy najmu instytucjonalnego.

Pomieszczenie tymczasowe i noclegownia

W wyroku sądu zostaje określone czy eksmitowana osoba ma prawo do otrzymania pomieszczenia tymczasowego, czyli lokalu socjalnego. Jeśli tak, to eksmisja musi zostać wstrzymana, dopóki nie zostanie złożona przez gminę oferta zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego. Jeśli dana osoba nie ma takiego prawa ani wybranego miejsca, w którym mogłaby się zatrzymać, wówczas może zostać przeniesiona do noclegowni lub schroniska. Placówka zostaje wskazana przez gminę (po złożeniu wniosku przez komornika).

Kto ma uprawnienia do otrzymania lokalu tymczasowego? Są to osoby bezrobotne (zarejestrowane w urzędzie pracy), ciężko chore, niepełnosprawne, ubezwłasnowolnione, małoletnie, a także kobiety w ciąży oraz emeryci i renciści, którzy kwalifikują się do otrzymywania świadczeń z pomocy społecznej.