Egzekucja z nieruchomości. Na czym polega i jak przebiega?

Jednym ze sposobów odzyskania należności na rzecz wierzyciela jest egzekucja z nieruchomości. Środek ten zazwyczaj jest stosowany w przypadku zadłużenia na duże kwoty, których odzyskanie innymi metodami okazało się nieskuteczne. By jednak komornik mógł zająć i sprzedać zajętą nieruchomość, należy przejść przez formalne procedury uregulowane przez Kodeks postępowania cywilnego.

Na czym polega egzekucja z nieruchomości?

Najogólniej mówiąc, polega ona na zajęciu przez komornika nieruchomości należącego do dłużnika, a następnie podjęciu działań mających na celu spieniężenie zajętego majątku na poczet należności wobec wierzyciela. Należy przy tym zaznaczyć, że za nieruchomość uznaje się nie tylko dom czy mieszkanie, ale również garaże, hale, magazyny, grunty czy też miejsca postojowe, do których dłużnik ma prawo własności.

Przebieg egzekucji z nieruchomości:

1. Skierowanie sprawy na drogę sądową

W przypadku problemów z odzyskaniem należności od niewypłacalnego bądź nieuczciwego dłużnika wierzyciel może skierować sprawę na drogę sądową. Postępowanie to zazwyczaj kończy się nadaniem tytułu wykonawczego upoważniającego do rozpoczęcia czynności komorniczych.

2. Złożenie wniosku do komornika

Wierzyciel posiadający tytuł wykonawczy może złożyć wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego. We wniosku należy wskazać zajęcie nieruchomości jako jeden ze sposobów egzekucji bądź numer księgi wieczystej (jeżeli jest znany).

3. Zajęcie nieruchomości

Gdy komornik po wyczerpaniu środków najmniej uciążliwych dla dłużnika nie wyegzekwuje wskazanych należności, na wniosek wierzyciela dokonuje zajęcia nieruchomości.

4. Wezwanie do spłaty długu

W momencie zajęcia nieruchomości komornik przekazuje dłużnikowi wezwanie do spłaty należności w ciągu 2 tygodni.

5. Oszacowanie wartości nieruchomości

Gdy dłużnik nie ustosunkuje się do wezwania w ciągu 2 tygodni, następuje oszacowanie wartości zajętej nieruchomości.

6. Obwieszczenie licytacji

Po uprawomocnieniu się opisu i oszacowania wartości nieruchomości, komornik wyznacza termin licytacji. Informacje o jej przedmiocie, dacie oraz miejscu podawane są do publicznej wiadomości.

7. Licytacja komornicza i podział uzyskanej sumy

Po zakończeniu sukcesem licytacji (przysądzenie własności), komornik sporządza plan podziału uzyskanej kwoty.