Doręczenie pierwszego pisma procesowego przez komornika

Zakres

Zgodnie z art. 139 1 kpc doręczenie dotyczy wszystkich pism wszczynających postępowanie rozpoznawcze tj. odpisu pozwu, wniosku o wszczęcie postępowania nieprocesowego wraz z załącznikami i zawiadomieniem o rozprawie, skargi o wznowienie postępowania, skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia. W postępowaniu nakazowym komornik doręcza również nakaz zapłaty(z uwagi na art. 480 2 § 3 ,,Nakaz zapłaty doręcza się stronom. Pozwanemu nakaz zapłaty doręcza się z odpisem pozwu, z odpisami załączników do pozwu oraz pouczeniem o terminie i sposobie zaskarżenia nakazu oraz skutkach jego niezaskarżenia.”)

Przesłanki doręczenia pisma procesowego

Doręczenie na podstawie art. 1391 kpc (doręczenie komornicze) następuje wtedy, gdy pozwanemu nie zostało doręc zone pismo wszczynające postępowanie rozpoznawcze. Wówczas Sąd zobowiązuje powoda do doręczenia niniejszego pisma za pośrednictwem komornika w terminie dwóch miesięcy. Koszty niniejszej czynności obciążają powoda. Komornikiem właściwym do doręczenia jest ten, w którego rewirze znajduje się miejsce doręczenia.

Przebieg doręczenia

Od momentu wpłynięcia do kancelarii wniosku o doręczenie pisma procesowego komornik ma 14 dni na wykonanie niniejszego zlecenia. Opłata za doręczenie wynosi zgodnie z art. 41 ustawy o kosztach komorniczych 60 zł i należy uiścić ją wraz ze złożeniem wniosku. W przypadku jej braku organ egzekucyjny zwraca wniosek.

Jeżeli adresata nie zastano przy próbie doręczenia, komornik ustala czy zamieszkuje on pod wskazanym adresem. W tym celu może żądać informacji np. od sąsiadów. Zebrane informacje zostają wciągnięte do protokołu. W przypadku, gdy komornik nie zastanie adresata ale ustalił, że zamieszkuje pod wskazanym adresem zostawia w skrzynce pocztowej zawiadomienie do odbioru korespondencji w siedzibie kancelarii w terminie 14 dni.

Może zdarzyć się sytuacja, że komornik zastanie w mieszkaniu inną osobę od której uzyska informację, iż adresat zamieszkuje pod wskazanym adresem wówczas informuje dorosłego domownika o pozostawieniu pisma w siedzibie kancelarii celem odebrania jej przez adresata.

W przypadku bezskutecznego upływu terminu do odbioru pisma, uważa się je za doręczone w ostatnim dniu tego terminu. Komornik zwraca pismo podmiotowi zlecającemu doręczenie informując go o dokonanych ustaleniach oraz o dacie doręczenia.

W sytuacji, gdy doręczenie okaże się bezskuteczne lub gdy komornikowi nie uda się ustalić czy adresat zamieszkuje pod wskazanym adresem wówczas organ egzekucyjny zwraca korespondencję wnioskodawcy informując go o dokonanych ustaleniach.

Poszukiwanie adresu zamieszkania przez komornika

W przypadku zwrotu przez komornika pisma podmiotowi zlecającemu w przypadkach opisanych wyżej, wnioskodawca może wystąpić do organu egzekucyjnego ponownie z wnioskiem o podjęcie czynności zmierzających do ustalenia aktualnego adresu zamieszkania adresata. W tym celu komornik może dokonać zapytania o aktualny adres:

  • organów podatkowych
  • organów rentowych
  • banków
  • spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych

Opłata stała od wniosku o podjęcie czynności zmierzających do ustalenia aktualnego adresu zamieszkania adresata wynosi 40 złotych. Należy również pamiętać, że dodatkowo organ egzekucyjny wezwie o zaliczkę na koszty uzyskania informacji od organów wymienionych wyżej (np. ZUS – 35,73 zł). Po uzyskaniu odpowiedzi, komornik zawiadamia o adresie wnioskodawcę. Należy podkreślić przy tym, że komornik nie doręcza pisma na ustalony adres.

Aplikant komorniczy

Bartosz Krynicki