Blog

Komornik, aby zaspokoić dług wierzyciela ma prawo zająć ruchomości lub nieruchomości dłużnika. Wszystko, co ma wartość finansową – konto bankowe, wynagrodzenie za pracę, samochód, biżuteria czy mieszkanie mogą zostać zajęte na poczet spłaty długu.[…]

Komornik na prośbę wierzyciela ma prawo do poszukiwania różnych sposobów na przeprowadzenie egzekucji, aby doszło do spłacenia długu. Jednym z nich, a więc drogą do zaspokojenia wierzyciela może być nie tylko zajęcie ruchomości czy wynagrodzenia dłużnika.[…]

Wiele osób może uważać, że istnieje tylko jeden możliwy wariant, jeśli chodzi o prawo własności do lokalu – nie jest to jednak prawda[…]

W marcu 2020 roku został otwarty komorniczy portal aukcyjny, który umożliwia elektroniczne wylicytowanie ruchomości, a nawet nieruchomości, jeśli zostaną spełnione określone warunki[…]

Czasami zdarza się, że lokatorzy odmawiają opuszczenia najmowanego lokalu mimo tego, że zajmują go bezprawnie[…]

Jednym ze sposobów odzyskania należności na rzecz wierzyciela jest egzekucja z nieruchomości. Środek ten zazwyczaj jest stosowany w przypadku zadłużenia na duże kwoty, których odzyskanie innymi metodami okazało się nieskuteczne[…]

Część postępowania egzekucyjnego stanowią licytacje komornicze. Polegają one na zajęciu majątku dłużnika (zarówno ruchomości, jak i nieruchomości), a następnie jego spieniężeniu. Dzięki temu możliwe jest uzyskanie środków na spłatę zadłużenia[…]

Nowelizacja kpc z 7 lipca 2019 roku wprowadziła przepis dotyczący tzw. doręczenia komorniczego. Celem ustawodawcy było przede wszystkim uniknięcie ,,fikcyjnych” rozpraw, gdzie często pozwany nie wiedział o toczącej się rozprawie przez co nie miał możliwości obrony[…]

Jedną z głównych cech postępowań sądowych jest ich przewlekłość. W związku z tym w trakcie przebiegu procesu mogą nastąpić takie zmiany okoliczności faktycznych, jak i prawnych, że wykonanie zapadłego orzeczenia staje się niemożliwe. Aby chronić interes prawny uczestników postępowania ustawodawca wprowadził w części II Kodeksu Postępowania Cywilnego instytucję zabezpieczenia[…]

W ramach prowadzonych czynności komornikowi przysługuje prawo do legitymowania osób celem ustalenia ich tożsamości, przejęcia środków zgromadzonych na rachunku bankowym, zajęcia części wynagrodzenia, a także nieruchomości i ruchomości stanowiących własność dłużnika. Oczywiście, istnieją przedmioty nietykalne, których komornik nie może zająć na poczet spłaty wierzytelności (zapasy żywności, opał, przedmioty osobiste, itp.)[…]

2020 Kancelaria Komornika Sądowego Krzysztofa Łuczyszyna. Copyright Currenda. Niniejsza strona ma charakter informacyjny i nie stanowi reklamy działalności prowadzonej przez kancelarię komorniczą.
Kancelaria Komornika Sądowego Krzysztofa Łuczyszyna

Kancelaria Komornika Sądowego Krzysztofa Łuczyszyna