Egzekucja należności pieniężnych

Gdy próby polubownego odzyskania należności alimentów nie przynoszą skutku, należy skierować sprawę na drogą sądową. Prawomocny wyrok stanowi podstawę do rozpoczęcia procedury egzekucji komorniczej. By komornik mógł rozpocząć postępowanie egzekucyjne, należy złożyć wniosek o wszczęcie egzekucji. Do wniosku należy dołączyć tytuł wykonawczy w oryginale. Wierzyciel powinien również wskazać sposób egzekucji oraz dokładnie określić wysokość należności. Warto również wskazać składniki majątku dłużnika – o ile oczywiście posiadamy taką wiedzę. W innym przypadku należy zlecić komornikowi poszukiwanie majątku dłużnika.

Jednym z rodzajów dochodzenia należności drogą formalną jest egzekucja należności pieniężnych. Tę z kolei można podzielić ze względu na sposób jej przeprowadzenia, tzn.:

  • • z ruchomości,
  • • z nieruchomości bądź ułamkowej części nieruchomości,
  • • z wynagrodzenia za pracę,
  • • z rachunków bankowych,
  • • z innych wierzytelności oraz praw majątkowych.

Jak przebiega egzekucja należności pieniężnych?

Po wpłynięciu wniosku komornik rejestruje sprawę, a następnie doręcza dłużnikowi zawiadomienie o rozpoczętym postępowaniu egzekucyjnym. Zawiadomienie to zawiera również informacje o treści tytułu wykonawczego, a także rodzaju egzekucji.

W przypadku zajęcia ruchomości komornik sporządza odpowiedni protokół, a na zajętym mieniu zamieszcza stosowne informacje. Ich sprzedaż odbywa się na drodze licytacji. Z podobną sytuacją mamy do czynienia w przypadku zajęcia nieruchomości. Wówczas komornik składa wniosek do Wydziału Ksiąg Wieczystych o wpis z informacją o wszczęciu egzekucji. Po oszacowaniu wartości nieruchomość zostaje poddana licytacji.

Nieco inaczej wygląda kwestia zajęcia wynagrodzenia za pracę – egzekucji komorniczej podlega bowiem połowa wynagrodzenia, a w przypadku długu z tytułu zaległych alimentów 3/5 wynagrodzenia (zasady te nie obowiązują w przypadku zatrudnienia dłużnika w oparciu o umowę zlecenia bądź o dzieło). Jeszcze inaczej sytuacja wygląda w przypadku zajęcia świadczenia emerytalno-rentowego, środków zgromadzonych na koncie bankowym czy też akcji i udziałów. Należy również pamiętać, że niektóre elementy majątku dłużnika nie mogą zostać zajęte przez komornika (zapasy opału, jedzenie, przedmioty niezbędne do pracy zarobkowej, przedmioty do wykonywania praktyk religijnych, itp.).

2020 Kancelaria Komornika Sądowego Krzysztofa Łuczyszyna. Copyright Currenda. Niniejsza strona ma charakter informacyjny i nie stanowi reklamy działalności prowadzonej przez kancelarię komorniczą.
Kancelaria Komornika Sądowego Krzysztofa Łuczyszyna

Kancelaria Komornika Sądowego Krzysztofa Łuczyszyna