Blog

Czasami zdarza się, że lokatorzy odmawiają opuszczenia najmowanego lokalu mimo tego, że zajmują go bezprawnie.

Jednym ze sposobów odzyskania należności na rzecz wierzyciela jest egzekucja z nieruchomości. Środek ten zazwyczaj jest stosowany w przypadku zadłużenia na duże kwoty, których odzyskanie innymi metodami okazało się nieskuteczne.

Część postępowania egzekucyjnego stanowią licytacje komornicze. Polegają one na zajęciu majątku dłużnika (zarówno ruchomości, jak i nieruchomości), a następnie jego spieniężeniu. Dzięki temu możliwe jest uzyskanie środków na spłatę zadłużenia.

Nowelizacja kpc z 7 lipca 2019 roku wprowadziła przepis dotyczący tzw. doręczenia komorniczego. Celem ustawodawcy było przede wszystkim uniknięcie ,,fikcyjnych” rozpraw, gdzie często pozwany nie wiedział o toczącej się rozprawie przez co nie miał możliwości obrony.

                                                                                                                   Więcej

Jedną z głównych cech postępowań sądowych jest ich przewlekłość. W związku z tym w trakcie przebiegu procesu mogą nastąpić takie zmiany okoliczności faktycznych, jak i prawnych, że wykonanie zapadłego orzeczenia staje się niemożliwe. Aby chronić interes prawny uczestników postępowania ustawodawca wprowadził w części II Kodeksu Postępowania Cywilnego instytucję zabezpieczenia.

W ramach prowadzonych czynności komornikowi przysługuje prawo do legitymowania osób celem ustalenia ich tożsamości, przejęcia środków zgromadzonych na rachunku bankowym, zajęcia części wynagrodzenia, a także nieruchomości i ruchomości stanowiących własność dłużnika. Oczywiście, istnieją przedmioty nietykalne, których komornik nie może zająć na poczet spłaty wierzytelności (zapasy żywności, opał, przedmioty osobiste, itp.).

2020 Kancelaria Komornika Sądowego Krzysztofa Łuczyszyna. Copyright Currenda. Niniejsza strona ma charakter informacyjny i nie stanowi reklamy działalności prowadzonej przez kancelarię komorniczą.
Kancelaria Komornika Sądowego Krzysztofa Łuczyszyna

Kancelaria Komornika Sądowego Krzysztofa Łuczyszyna